Beregne forskjellen mellom to datoer (2023)

Bruk DATODIFF-funksjonen når du vil beregne forskjellen mellom to datoer. Først setter du inn en startdato i en celle og en sluttdato i en annen. Skriv deretter inn en formel som ett av følgende:

Advarsel!:Hvis Start_date er større enn End_date, blir resultatet #NUM!.

Forskjell i dager

Beregne forskjellen mellom to datoer (1)

I dette eksemplet er startdatoen i celle D9, og sluttdatoen er i E9. Formelen er i F9. "d" returnerer antall hele dager mellom de to datoene.

Forskjell i uker

Beregne forskjellen mellom to datoer (2)

I dette eksemplet er startdatoen i celle D13, og sluttdatoen er i E13. "d" returnerer antall dager. Legg merke til /7 på slutten. Dette dividerer antall dager med 7, siden det er 7 dager i en uke. Vær oppmerksom på at dette resultatet også må formateres som et tall. Trykk CTRL + 1. Klikk deretter Tall> desimaler: 2.

Differanse i måneder

Beregne forskjellen mellom to datoer (3)

I dette eksemplet er startdatoen i celle D5, og sluttdatoen er i E5. I formelen returnerer "m" antall hele måneder mellom de to dagene.

Forskjell i år

Beregne forskjellen mellom to datoer (4)

I dette eksemplet er startdatoen i celle D2, og sluttdatoen er i E2. "y" returnerer antall hele år mellom de to dagene.

Beregne alder i akkumulerte år, måneder og dager

Du kan også beregne alder eller noens tjenestetid. Resultatet kan være omtrent som «2 år, 4 måneder, 5 dager».

1. Bruk DATEDIF til å finne totalt antall år.

Beregne forskjellen mellom to datoer (5)

I dette eksemplet er startdatoen i celle D17, og sluttdatoen er i E17. I formelen returnerer "y" antall hele år mellom de to dagene.

(Video) Excel på norsk: Beregne tid ut fra Dato og Klokkeslett i Excel

2. Bruk DATEDIF på nytt med «ym» for å finne måneder.

Beregne forskjellen mellom to datoer (6)

I en annen celle bruker du DATODIF-formelen med parameteren «ym». "ym" returnerer antall gjenstående måneder etter det siste hele året.

3. Bruk en annen formel for å finne dager.

Beregne forskjellen mellom to datoer (7)

Nå må vi finne antall gjenstående dager. Vi gjør dette ved å skrive en annen type formel, vist ovenfor. Denne formelen trekker fra den første dagen i den avsluttende måneden (01.05.2016) fra den opprinnelige sluttdatoen i celle E17 (06.05.2016). Slik fungerer det: Først oppretter DATO-funksjonen datoen 01.05.2016. Den gjør dette ved å bruke året i celle E17 og måneden i celle E17. 1 representerer deretter den første dagen i denne måneden. DATO-funksjonens resultat er 01.05.2016. Deretter trekker vi det fra den opprinnelige sluttdatoen i celle E17, som er 06.05.2016. 06.05.2016 minus 01.05.2016 er 5 dager.

Advarsel!:Vi anbefaler ikke at du bruker argumentet DATEDIF "md" fordi det kan beregne unøyaktige resultater.

4. Valgfritt: Kombinere tre formler i én.

Beregne forskjellen mellom to datoer (8)

Du kan plassere alle tre beregningene i én celle som dette eksemplet. Bruk ampersand, anførselstegn og tekst. Det er en lengre formel å skrive inn, men det er i det minste alt i ett. Tips: Trykk ALT+ENTER for å sette inn linjeskift i formelen. Dette gjør det enklere å lese. Trykk også CTRL+SKIFT+U hvis du ikke kan se hele formelen.

Last ned eksemplene våre

Du kan laste ned en eksempelarbeidsbok med alle eksemplene i denne artikkelen. Du kan følge med eller opprette dine egne formler.

Eksempler på beregning av nedlastingsdato

Andre dato- og klokkeslettberegninger

Som du så ovenfor, beregner DATODIFF-funksjonen forskjellen mellom en startdato og en sluttdato. I stedet for å skrive inn bestemte datoer, kan du imidlertid også bruke IDAG()-funksjonen i formelen. Når du bruker IDAG()-funksjonen, bruker Excel datamaskinens gjeldende dato for datoen. Husk at dette endres når filen åpnes igjen på en fremtidig dag.

Beregne forskjellen mellom to datoer (9)

(Video) Regne med datoer i Excel

Vær oppmerksom på at i skrivende stund var dagen 6. oktober 2016.

Bruk NETT.ARBEIDSDAGER. INTL-funksjonen når du vil beregne antall arbeidsdager mellom to datoer. Du kan også få den til å ekskludere helger og helligdager også.

Før du begynner: Bestem om du vil utelate feriedatoer. Hvis du gjør det, skriver du inn en liste over helligdagsdatoer i et eget område eller ark. Plassere hver helligdagsdato i sin egen celle. Velg deretter disse cellene, og velg Formler > Definer navn. Gi navn til området MyHolidays, og klikk OK. Opprett deretter formelen ved hjelp av fremgangsmåten nedenfor.

1. Skriv inn en startdato og en sluttdato.

Beregne forskjellen mellom to datoer (10)

I dette eksemplet er startdatoen i celle D53, og sluttdatoen er i celle E53.

2. Skriv inn en formel som dette i en annen celle:

Beregne forskjellen mellom to datoer (11)

Skriv inn en formel som eksemplet ovenfor. 1 i formelen etablerer lørdager og søndager som helgedager, og utelater dem fra totalsummen.

Obs! Excel 2007 har ikke NETT.ARBEIDSDAGER. INTL (funksjon). Den har imidlertid NETT.ARBEIDSDAGER. Eksemplet ovenfor vil være slik i Excel 2007: =NETT.ARBEIDSDAGER(D53;E53). Du angir ikke 1 fordi NETT.ARBEIDSDAGER antar at helgen er på lørdag og søndag.

3. Endre om nødvendig 1.

Beregne forskjellen mellom to datoer (12)

Hvis lørdag og søndag ikke er helgedagene, endrer du 1 til et annet nummer fra IntelliSense-listen. 2 etablerer for eksempel søndager og mandager som helgedager.

Hvis du bruker Excel 2007, hopper du over dette trinnet. Nett.ARBEIDSDAGer-funksjonen i Excel 2007 forutsetter alltid at helgen er på lørdag og søndag.

4. Skriv inn navnet på ferieområdet.

Beregne forskjellen mellom to datoer (13)

Hvis du opprettet et navn på helligdagsområdet i delen Før du begynner ovenfor, skriver du det inn på slutten som dette. Hvis du ikke har helligdager, kan du la kommaet og MyHolidays være ute. Hvis du bruker Excel 2007, vil eksemplet ovenfor være dette i stedet: =NETT.ARBEIDSDAGER(D53;E53;MyHolidays).

Tips: Hvis du ikke vil referere til et navn på et ferieområde, kan du også skrive inn et område i stedet, for eksempel D35:E:39. Du kan også skrive inn hver ferie i formelen. Hvis helligdagene for eksempel var 1. januar og 2. januar 2016, skriver du dem inn slik: =NETT.ARBEIDSDAGER. INTL(D53;E53;1;{"01.01.2016";"02.01.2016"}). I Excel 2007 vil det se slik ut: =NETT.ARBEIDSDAGER(D53;E53;{"01.01.2016","02.01.2016"})

(Video) Excel på norsk: Beregne tid mellom klokkeslett

Du kan beregne brukt tid ved å trekke én gang fra en annen. Først setter du inn et start-tidspunkt i en celle og et slut-tidspunkt i en annen. Pass på at du skriver inn et helt tidspunkt, inkludert time, minutter og et mellomrom før AM eller PM. Slik gjør du det:

1. Skriv inn et start- og slut klokkeslett.

Beregne forskjellen mellom to datoer (14)

I dette eksemplet er starttiden i celle D80, og slutiden er i E80. Pass på å skrive inn time, minutt og et mellomrom før AM eller PM.

2. Angi formatet t:mm AM/PM.

Beregne forskjellen mellom to datoer (15)

Merk begge datoene, og trykk CTRL + 1 ( Beregne forskjellen mellom to datoer (16) + 1 på Mac). Pass på å velge Egendefinert > t:mm AM/PMhvis det ikke allerede er angitt.

3. Trekk fra to ganger.

Beregne forskjellen mellom to datoer (17)

Trekk starttidscellen fra sluttidscellen i en annen celle.

4. Angi t:mm-formatet.

Beregne forskjellen mellom to datoer (18)

(Video) Beregne Arbeidsdager i Excel

Trykk på CTRL + 1 (eller Beregne forskjellen mellom to datoer (19) + 1 på Mac). Velg Egendefinert > t:mm, slik at resultatet utelater AM og PM.

Hvis du vil beregne tiden mellom to datoer og klokkeslett, kan du ganske enkelt trekke det ene fra den andre. Du må imidlertid bruke formatering på hver celle for å sikre at Excel returnerer ønsket resultat.

1. Skriv inn to fullstendige datoer og klokkeslett.

Beregne forskjellen mellom to datoer (20)

Skriv inn en fullstendig startdato/-klokkeslett i én celle. Og skriv inn en fullstendig sluttdato/-klokkeslett i en annen celle. Hver celle skal ha en måned, dag, år, time, minutt og et mellomrom før AM eller PM.

2. Angi formatet 14.03.2012 13:30.

Beregne forskjellen mellom to datoer (21)

Merk begge cellene, og trykk deretter CTRL + 1 (eller Beregne forskjellen mellom to datoer (22) + 1 på Mac). Velg deretter Dato > 14.03.2012 kl. 13:30. Dette er ikke datoen du angir, det er bare et eksempel på hvordan formatet vil se ut. Vær oppmerksom på at i versjoner før Excel 2016 kan dette formatet ha en annen eksempeldato som 14.03.01.2010.

3. Trekk fra de to.

Beregne forskjellen mellom to datoer (23)

Trekk startdatoen/klokkeslettet fra sluttdatoen/klokkeslettet i en annen celle. Resultatet vil sannsynligvis se ut som et tall og et desimaltall. Du løser dette i neste trinn.

4. Angi formatet [h]:mm.

Beregne forskjellen mellom to datoer (24)

Trykk på CTRL + 1 (eller Beregne forskjellen mellom to datoer (25) + 1 på Mac). Velg Egendefinert. Skriv inn [h]:mm i Type-boksen.

Beslektede emner

DATODIFF (funksjon)
NETT.ARBEIDSDAGER. INTL-funksjonen
NETT.ARBEIDSDAGER
Flere dato- og klokkeslettfunksjoner
Beregne forskjellen mellom to klokkeslett

(Video) How to construct Bland Altman plot in Excel

Videos

1. Regnskap: Periodisering:Avskrivning (Utarbeidet av Victor og Haakon)
(Inger-Merethe Nisted)
2. Skattetrekksmelding og skattekort
(Skatten min - Skatteetaten)
3. Calculus III: The Cross Product (Level 6 of 9) | Geometric Properties
(Math Fortress)
4. Mathematics - Expression with Power
(Matemática - Prof Reginaldo Moraes)
5. Mole Concept Tips and Tricks
(PLAY Chemistry)
6. Zeitgeist Moving Forward [Full Movie][2011]
(DaemonovEarth)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Moshe Kshlerin

Last Updated: 02/10/2023

Views: 6712

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Moshe Kshlerin

Birthday: 1994-01-25

Address: Suite 609 315 Lupita Unions, Ronnieburgh, MI 62697

Phone: +2424755286529

Job: District Education Designer

Hobby: Yoga, Gunsmithing, Singing, 3D printing, Nordic skating, Soapmaking, Juggling

Introduction: My name is Moshe Kshlerin, I am a gleaming, attractive, outstanding, pleasant, delightful, outstanding, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.